Belediye Encümen Üyeleri

 

 

Belediye Encümen Görev Ve Yetkileri

 

1.      Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

2.      Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,

3.      Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

4.      Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

5.      Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

6.      Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

7.      Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

8.      Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.Başa Dön