MECLİS ÜYELERİ

 

Tahsin ÇELİK

05.03.1964

Lise

Serbest

AK PARTİ

 

Serhat HAMAMCI

01.09.1990

Lise

Esnaf

AK PARTİ

 

Süleyman ŞEN

04.01.1959

Fakülte

EMEKLİ

AK PARTİ

 

Basri SÖĞÜT

17.01.1964

ORTA

EMEKLİ

AK PARTİ

 

Sibel ZEYBEK

09.06.1971

İlkokul

Ev Hanımı

AK PARTİ

 

Ahmet ZEYBEK

01.09.1971

Lise

Çiftçi

CHP

 

Muharrem ŞİMŞEK

20.04.1968

Lise

Çiftçi

CHP

 

Hüseyin Tamer BAYAR

08.06.1960

Lise

Esnaf

CHP

 

Yakup ASLAN

28.05.1977

Lise

Çiftçi

CHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclisinin Görev Ve Yetkileri

 

1.       Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

2.       Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

3.       Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ile ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

4.       Borçlanmaya karar vermek.

5.       Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına;  üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

6.       Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

7.       Şartlı bağışları kabul etmek.

8.       Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’DEN fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

9.       Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

10.   Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

11.   Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,

12.   Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

13.   Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

14.   Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

15.   Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklerle katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

16.    Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisler yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

17.   Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

18.   Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

19.   Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

20.   İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.Başa Dön